Aktieudbud 2022

BioPorto A/S udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Provenuet skal anvendes til at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter, som nærmere angivet i prospektet.

Dokumenter

For at styrke BioPortos kapitalgrundlag og avancere implementeringen af selskabets strategiske prioriteter, herunder om ansøgning og godkendelser af The NGAL Test i USA, udbyder BioPorto nu op til 66,.9 mio. nye aktier i en fortegningsemission, som er rettet mod eksisterende aktionærer og med mulighed for nye investorer til at tegne med.

Du kan læse mere om udbuddet her:

Investormøde

I forbindelse med aktieudbuddet afholder BioPorto den 14. marts 2022 kl. 15:00 investormøde, hvor CEO Tony Pare og CFO Neil Goldman vil præsentere en opdatering på selskabets aktiviteter og gennemgå udbuddet på engelsk.

Mødet afholdes på adressen:

BioPorto
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup

Tilmelding til mødet finder sted ved at fremsende e-mail med fuldt navn til investor@bioporto.com. Mødet vil også blive webcastet via HC Andersen Capital. For tilmelding til onlinemødet bedes deltagere registrere sig på https://hcandersencapital643.clickmeeting.com/bioporto/register.

Videoer

Se Tony Pare, administrerende direktør i BioPorto, præsentere selskabets strategi

Se Neil Goldman, finansdirektør i BioPorto, præsentere BioPortos aktieemission

Sådan fungerer udbuddet

For eksisterende aktionærer

Eksisterende aktionærer tildeles 10. marts 2022 kl. 17:59 én (1) tegningsret pr. BioPorto aktie, som ejes. For at tegne én ny aktie til en tegningskurs på 1,50 kr., skal anvendes fire (4) tegningsretter. En aktionær kan udnytte sine tegningsretter eller handle med tegningsretter ved at give besked hos det kontoførende pengeinstitut, hvor aktierne er i depot. Ved udnyttelse af tegningsretter betales tegningskursen på 1,50 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan handles på Nasdaq Copenhagen i perioden 9. marts 2022 til 22. marts 2022.

For nye investorer

Hvis man på tildelingstidspunktet ikke er aktionær i BioPorto, kan man deltage i udbuddet ved at købe tegningsretter til nye aktier på Nasdaq Copenhagen. For visse investorer vil der desuden være mulighed for at ansøge om tegning af restaktier ved at indsende restaktietegningsblanket til sin bank inden udløbsfristen. De nye aktier, der ikke måtte være tegnet via tegningsretter, vil af bestyrelsen i BioPorto blive allokeret til investorer, der ved indsendelse af tegningsblanket har givet bindende tegningstilsagn før udløb af tegningsperioden.

Bindende forhåndstilsagn og garantier for ca. 73,9 millioner kr.

En række af BioPortos nuværende aktionærer har sammen med nye investorer givet bindende forhåndstilsagn og stillet garanti for et samlet tegningsbeløb på ca. 73,9 millioner kr. Garanti og forhåndstilsagn er underlagt visse vilkår og betingelser.

En beholdning på 40 aktier i BioPorto giver 40 tegningsretter, som tildeles gratis den 10. marts 2022 kl. 17:59. Der anvendes fire tegningsretter for hver ny aktie, der tegnes. Der kan således ved udnyttelse af 40 tegningsretter tegnes 10 nye aktier til tegningskursen på 1,50 kr. pr. ny aktie. Tegningsretter kan sælges på Nasdaq Copenhagen i perioden 9. marts 2022 til 22. marts 2022, eller der kan i samme periode tilkøbes flere tegningsretter for at kunne tegne yderligere nye aktier.

Vigtige datoer

8. marts 2022Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inkl. tegningsretter.
9. marts 2022Første dag for handel med eksisterende aktier, ekskl. tegningsretter.
9. marts 2022Handel med tegningsretter begynder (kl. 09:00 dansk tid)
10. marts 2022Tildeling af tegningsretter (kl. 17:59 dansk tid)
11. marts 2022Tegningsperiode for nye aktier begynder.
22. marts 2022Handel med tegningsretter slutter (kl. 17:00 dansk tid)
24. marts 2022Tegningsperiode for nye aktier slutter (kl. 17:00 dansk tid)

Spørgsmål og svar

Hvordan deltager jeg i emissionen?

Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter den 10. marts 2022, som skal benyttes ved tegning af de nye aktier. Du vil modtage information om emissionen og antal tegningsretter fra det pengeinstitut, hvor du har dine aktier i depot. Det er også til dit pengeinstitut du skal meddele, hvad du vil gøre med dine tegningsretter. Det er vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.

Kan jeg tegne flere aktier end hvad mine tegningsretter berettiger til?

For at tegne flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra onsdag den 9. marts 2022 til tirsdag den 22. marts 2022. Det kræver fire (4) tegningsretter for hver én (1) ny aktie, du ønsker at tegne.

Jeg vil gerne deltage, men kun med en del af mine tegningsretter

Du kan sælge dine overskydende tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 9. marts 2022 til den 22. marts 2022.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at udnytte mine tegningsretter og deltage i emissionen?

Så kan du vælge at sælge dine tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 9. marts 2022 til den 22. marts 2022. Uanset om du deltager i emissionen eller ej, beholder du de aktier i BioPorto, som du allerede har. Hvis du ikke deltager og sælger dine tegningsretter i markedet, vil din ejerandel i BioPorto blive udvandet med op til 20%. Vi opfordrer til, at du læser informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Hvad sker der, hvis jeg slet ikke foretager mig noget?

Tegningsretter, som ikke udnyttes eller sælges i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og du er herefter ikke berettiget til kompensation. Du beholder naturligvis de aktier i BioPorto, som du allerede har, men din ejerandel bliver udvandet med op til 20%. For at udnytte værdien af de tegningsretter, du får tildelt, skal du altså enten sælge dem, eller tegne aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen. Du bør læse informationen fra dit pengeinstitut vedrørende dine tegningsretter.

Er det muligt at ændre eller annullere en afgivet ordre vedr. emissionen?

Nej, din ordre er bindende. Se dog afsnit 20.10.1 i prospektet om muligheden for i visse tilfælde at annullere ordrer, hvis der offentliggøres tillæg til prospektet.

Hvad gør jeg, hvis jeg har aktier placeret i flere depoter?

Du vil modtage information fra dit kontoførende pengeinstitut for hvert depot, du har aktier i.

Kan man tegne nye aktier, hvis man ikke i forvejen er aktionær i BioPorto?

Ja, hvis man gennem sit pengeinstitut køber tegningsretter til de nye aktier, kan man deltage i emissionen.

Er det en god idé at deltage i emissionen?

Vi anbefaler, at du læser prospektet, da alle væsentlige forhold omkring BioPorto, herunder risici forbundet med investering i BioPorto, er beskrevet deri. Herefter er det op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Alternativt vil vi anbefale, at du søger professionel investeringsrådgivning, f.eks. gennem dit pengeinstitut.

Er der omkostninger for mig som aktionær ved at deltage i emissionen?

BioPorto pålægger ikke aktionærerne nogen omkostninger, men dit pengeinstitut kan evt. opkræve gebyrer i forbindelse med transaktionen.